Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacystatement© Kliniek Lange VoorhouT

De Kliniek Lange VoorhouT is door het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) erkend als een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg en beschikt over een vergunning conform de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) / Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Verantwoording en controle

De kliniek legt jaarlijks verantwoording af aan onder meer het Ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
De Kliniek Lange VoorhouT hanteert een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem: er vindt jaarlijks vindt er een keuring / audit plaats.
Gedurende het jaar vinden er tal van tussentijdse controles plaats op naleving van de protocollen en richtlijnen en om de kwaliteit te waarborgen. Bijvoorbeeld door de toezichthoudend apotheker, de Ziekenhuishygiënist & Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen.
De kliniek heeft een ZKN-keurmerk.
Inhoudelijk heeft de kliniek zich geconformeerd aan alle relevante medische, specialistische- en multidisciplinaire richtlijnen.

Raad van Bestuur en Toezicht

De Kliniek Lange VoorhouT wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (RvB).
De Raad van Toezicht controleert of de Raad van Bestuur de kliniek op verantwoorde wijze bestuurt en bevordert daarnaast dat de gestelde plannen doelgericht, effectief en efficiënt gerealiseerd worden.
De Raad van Toezicht bestaat uit een onafhankelijk persoon die affiniteit heeft met de zorg, maar die geen directe belangen heeft bij de IMSZ, zodat de raad onpartijdig toezicht kan houden op het bestuur.
De Kliniek Lange VoorhouT past de zorgbrede governancecode toe.