Braillelaan 62289 CM Rijswijkinfo@klinieklangevoorhout.nlInstelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)DisclaimerPrivacyverklaring© Kliniek Lange VoorhouT

Privacyverklaring Kliniek Lange VoorhouT

Via de www.klinieklangevoorhout.nl & door het Kliniek Lange Voorhout worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kliniek Lange VoorhouT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kliniek Lange VoorhouT is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-02-2024

Gebruik van persoonsgegevens
Om u zorgverlenging te kunnen bieden verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat zijn o.a. persoonsgegevens en gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de zorgverlening, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken (bijvoorbeeld de verwijzer).

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer/noodnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Uw (profiel-) foto
 • Geboortedatum
 • Bijzondere Persoonsgegevens (bijvoorbeeld; ras, godsdienst of levensovertuiging, gegevens over uw gezondheid, etc.)
 • BSN
 • Verzekeringsgegevens
 • Partner/Familie
 • Behandelaren (huisarts, bedrijfsarts, fysio enz. + tel)

Registreren
Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de zorgverlening.

Wij zullen de aan uw gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de zorgverlening die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Publicatie
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgverlening.

Wij hebben geen bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder staan wij Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een visuele login token.
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze zorgverlening te gebruiken. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en/of met de;

Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het Kliniek Lange Voorhout.

Email: fg@klinieklangevoorhout.nl.

Contactgegevens
Kliniek Lange VoorhouT
Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
info@klinieklangevoorhout.nl